Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

[Người Lao Động] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; ...

chi tiết


Liên kết:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục tăng cường, phát huy sức ...

Tổng Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở ...

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái cùng vượt qua đại dịch


Video liên quan:Xem thêm video